Theo kế hoạch Đào tạo, sinh viên Khóa 2022 thuộc các nhóm ngành: Toán học, Toán ứng dụng và Toán Tin sau khi kết thúc giai đoạn Đại cương bắt buộc phải đăng ký ngành và chuyên ngành tương ứng.

Để thực hiện đăng ký theo yêu cầu trên, sinh viên cần làm 2 bước sau:

-  Bước 1:  Đăng ký ngành và chuyên ngành học tương ứng theo mẫu sau: Tại đây

-  Bước 2:  Tải và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn Tại đây.

Thời hạn đăng ký và nộp Đơn về Văn phòng Khoa: Từ ngày 03/05/2024 đến hết ngày 17/05/2024.

Chú ý:

-  Thông tin đăng ký trên link và mẫu đơn phải trùng khớp nhau.

-  Sinh viên có thể điều chỉnh nguyện vọng chọn ngành và chuyên ngành học vào cuối Học kỳ 5. Sau thời gian điều chỉnh, Khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp thay đổi ngành/chuyên ngành nào.