Các học phần sau đây sẽ được thay đổi Phòng học, bắt đầu từ Thứ 4 (6/3/2024):
1. Số học và thuật toán: Thứ 4 tiết (1 - 4) từ phòng E105 chuyển sang phòng D211.
2. Cơ sở dữ liệu: thứ 4 tiết (6 - 8) từ phòng E105 sang phòng D103.
3. Tính toán di động: T7(4-6) từ Giảng đường 2 sang phòng F301
4. Khai thác dữ liệu: T7(4-6) từ F301 sang Giảng đường 2.
5. Chuỗi thời gian: T5(7-10) từ B37 sang F304
6. Toán rời rạc 2A (Thực hành): Phòng D103
7. Mạng máy tính T4(1-3)  từ E204 sang NDH 6.8
8. Giải tích hàm (22TTH_TN) từ D213 sang NDH 6.4 (Bắt đầu 24/4/2024)