Khoa Toán - Tin học thông báo về việc nhận Đơn xin học vượt tín chỉ, Học kỳ 2 năm học 2023-2024

Sinh viên nộp trực tiếp về Văn phòng khoa các hồ sơ sau:

-  Đơn đăng ký Theo mẫu

- Bảng điểm từ đầu khóa học đến hiện tại (trích xuất điểm từ hệ thống Portal, sử dụng Excel để tạo bảng điểm (gồm đầy đủ các cột Mã học phần, tên học phần, số tín chỉ, điểm) và tính ra điểm trung bình tích lũy. Tuyệt đối không gửi hình chụp màn hình portal.

Ghi chú:

- Điều kiện: Tổng số tín chỉ đăng ký không vượt quá 30 tc, kể cả tín chỉ xin vượt.

- Các Đơn được duyệt, Khoa sẽ trực tiếp đăng ký trên hệ thống.

- Khoa nhận và xét Đơn chỉ 1 lần/sv

- Khoa đã duyệt và đăng ký trên hệ thống đối với những sinh viên đã nộp Đơn về Khoa. Các bạn vui lòng kiểm tra trên hệ thống.

Thời hạn nhận Đơn: Đến 14g ngày 28/2/2024.