Danh sách các học phần sau đây sẽ bị Hủy do số lượng đăng ký dưới 15 sinh viên:

Stt mamh tenmh lop diadiem
1 MTH10309 Quản trị hệ thống mạng 21TTH LT
2 MTH10418 Đại số đồng điều 21TTH LT
3 MTH10497 Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn 21TTH LT
4 MTH10515 Thống kê phi tham số 21TTH LT
5 MTH10540 Lý thuyết và thuật toán tối ưu không trơn 21TTH

LT

6 MTH10465 Phương trình vi tích phân 20TTH NVC
7 MTH10517 Lý thuyết và phương pháp chọn mẫu 21TTH LT

 

Sinh viên đã chọn các học phần trên lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.

Ghi chú: Trong thời gian hiệu chỉnh, sinh viên không được phép Hủy các học phần vẫn mở dưới 15 sv.