Khoa Toán - Tin học nhận đơn đăng ký xét vào/ra Chương trình Cử nhân Tài năng (CNTN) ngành Toán học cho Học kì 2 Năm học 2023-2024. Việc xét dùng Quy định về việc tuyển chọn sinh viên vào Chương trình CNTN của Trường ban hành theo Quyết định số 1804B/QĐ-KHTN ngày 07 tháng 11 năm 2019.

- Xét chuyển ra: Sinh viên nộp đơn theo mẫu. qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điều kiện xét tuyển vào:

  • Sinh viên Khóa 2022 và Khóa 2023, ngành Toán học

  • Điểm trung bình học tập các học phần từ đầu khóa học đến nay từ 7,0 trở lên.

  • Các lớp cử nhân tài năng còn chỉ tiêu. 

Hồ sơ xét tuyển:

 -  đơn đăng ký theo mẫu 

 - Bảng điểm gần nhất (SV trích xuất điểm từ hệ thống Portal sử dụng Excel để tạo bảng điểm (gồm đầy đủ các cột Mã học phần, tên học phần, số tín chỉ, điểm) và tính ra điểm trung bình tích lũy và cam kết các thông tin về bảng điểm là chính xác. SV TUYỆT ĐỐI không gửi file ảnh bảng điểm chụp từ hệ thống Portal)

 -  Các tài liệu thuyết minh các hoạt động ngoại khóa, kết quả học thuật, nghiên cứu khoa học nếu có.

Tất cả các giấy tờ scan và gộp vào 01 file pdf gửi cho cô Kim Hoàng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Đặt tên file theo quy tắc sau: "MSSV_Họ tên_Hồ sơ dự tuyển CTTN.pdf". 

Hạn nộp hồ sơ: Từ 19/02/2024 đến 12g00 ngày 20/02/2024