Trong kế hoạch mở môn học kỳ 2/2023-2024, Khoa Toán - Tin học đổi tên một số học phần theo danh sách sau:

STT

Tên học phần cũ

Tên học phần thay đổi

(được xét tương đương/thay thế với học phần cũ)

Mã HP

Tên học phần

Số TC

LT

TH

BT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

LT

TH

BT

1

MTH10507

Nhập môn Lý thuyết tổ hợp

4

45

0

30

MTH10507

Lý thuyết tổ hợp

4

60

0

0

2

MTH10516

Lý thuyết xác suất cơ bản

4

60

0

0

MTH10519

Xác suất cho bảo hiểm

4

60

0

0

3

MTH10410

Giải tích số 1

4

45

30

0

MTH10433

Giải tích số

4

45

30

0

4

MTH10406

Toán rời rạc

4

45

30

0

MTH10442

Toán rời rạc 2 A

4

45

30

0

5 MTH00015 Giải tích 4A 3 45 0 0 MTH00017 Phương trình vi phân 3 45 0 0
6 MTH10402 Đại số A2 4 45 30 0 MTH10441 Đại số tuyến tính 2A 4 45 30 0
7 MTH10404 Lý thuyết thống kê 3 15 30 30 MTH10131 Lý thuyết thống kê 3 45 0 0

 

Sinh viên các khóa từ 2022 trở về trước nếu đăng ký các học phần mới này sẽ được tính là tương đương với học phần cũ.