Thời khóa biểu giai đoạn chuyên ngành_HK2/2023-2024 (dự kiến)

Xem chi tiết tương ứng từng sheet trong file này

Ghi chú:

  • Thời khóa biểu bao gồm cả ngành Khoa học Dữ liệu.
  • Thời khóa biểu trên là TKB dự kiến, vì vậy thông tin còn có thể tiếp tục được điều chỉnh.
  • Sinh viên có thắc mắc hay câu hỏi có thể liên hệ Giáo vụ khoa, Cố vấn học tập, Giảng viên môn học.