Khoa Toán - Tin học xin thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đại học của các chuyên ngành như sau:

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI SỐ

Hội đồng: chương trình chính quy:

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

TS. Lê Văn Luyện

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Anh Thi

Thư ký

3

PGS. TS. Mai Hoàng Biên

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài và cán bộ hướng dẫn:

STT

MSSV

Họ tên

Mã CT

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét 

1

19110490

VŨ ĐỨC TRÍ

CQ

Về Idean Nil bậc bị chặn trong đại số nhóm lệch

PGS.TS. Mai Hoàng Biên

TS. Nguyễn Anh Thi

Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 9 giờ, Thứ sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2024 tại phòng F210.

Hội đồng: chương trình tài năng:

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

TS. Lê Văn Luyện

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Anh Thi

Thư ký

3

PGS. TS. Mai Hoàng Biên

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài và cán bộ hướng dẫn:

STT

MSSV

Họ tên

Mã CT

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét 

1

20110004

Nguyễn Mạc Nam Trung

TN

Word equations over certain groups

PGS.TS. Mai Hoàng Biên

TS. Nguyễn Anh Thi

Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 9 giờ 30, Thứ sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2024 tại phòng F210.

CHUYÊN NGÀNH GIẢI TÍCH SỐ

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

TS. Lê Ánh Hạ

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

Thư ký

3

TS. Ông Thanh Hải

Ủy viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài và cán bộ hướng dẫn:

STT

MSSV

Họ tên

Mã CT

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110277

NGUYỄN BÁ CHINH

CQ

Phương pháp sai phân và phổ cho phương trình vi phân

TS. Ông Thanh Hải

TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 13g00, Thứ Hai ngày 15 tháng 01 năm 2023, tại phòng E202B

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

TS. Ngô Minh Mẫn

Chủ tịch

2

TS. Trần Anh Tuấn (A)

Thư ký

3

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài và cán bộ hướng dẫn:

STT

MSSV

Họ tên

Mã CT

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

20280059

TRẦN HOÀNG GIA LINH

CQ

Missing data and improved techniques for classification problems.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

TS. Ngô Minh Mẫn

Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 13 giờ, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 01 năm 2023, tại phòng E202B. 

CHUYÊN NGÀNH TỐI ƯU

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

ThS. Cao Nghi Thục

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Mạnh Trường Giang

Thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài và cán bộ hướng dẫn:

STT

MSSV

Họ tên

Mã CT

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét 

1

18110032

TRẦN QUỐC ANH

CQ

Tính liên tục của ánh xạ đa trị

PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

ThS. Nguyễn Mạnh Trường Giang

Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 09h00 giờ, Thứ Năm, ngày 18 tháng 01 năm 2024 tại phòng F13.