Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo SV đánh giá môn học và GV_HK1/2023-2024: Xem tại đây

Các bạn sinh viên vui lòng thực hiện đánh giá đúng thời gian quy định.