Thông báo mới từ Phòng đào tạo về Quy định nộp học phí Học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy của các chương trình Xem tại đây