Thông báo nộp Hồ sơ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Toán ứng dụng - Đợt tháng 12/2023

1. Đối tượng

Học viên cao học khoá 31 (2021) và các khoá trước chưa bảo vệ, thuộc:

a, Ngành Toán ứng dụng;

b, Ngành Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục Toán học.

2. Các mốc thời gian cần lưu ý

a, Thời gian nộp hồ sơ cho GV phụ trách ngành: từ 20.11.2023 đến 26.11.2023.

Học viên cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của phòng Sau đại học (xem trên website của phòng), xin đầy đủ chữ ký của cán bộ hướng dẫn. Sau đó học viên nộp hồ sơ (kèm 1 quyển luận văn hoàn chỉnh) cho GV phụ trách ngành: Thầy Nguyễn Lê Hoàng Anh (đến Văn phòng Khoa Toán – Tin học phòng F.08, gặp giáo vụ khoa và gửi hồ sơ cho Thầy Hoàng Anh).

Khi gửi hồ sơ ở VP Khoa xong, HV gửi email để thông báo cho phụ trách ngành (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

b, GV phụ trách ngành trả hồ sơ cho học viên: từ ngày 27.11.2023 đến ngày 3.12.2023(sẽ có thông báo cụ thể đến từng học viên sau khi xong hồ sơ).

c) Hạn chót nộp hồ sơ về phòng SĐH là ngày 8.12.2023. HV nộp hồ sơ nhận lại từ phụ trách ngành và kèm theo 5 quyển luận văn về phòng SĐH.

d) Thời gian bảo vệ dự kiến: tuần cuối tháng 12.2023 (25.12.2023 – 31.12.2023)

3. Đối với học viên không kịp bảo vệ đợt tháng 12.2023

Học viên vẫn tiếp tục làm luận văn với GV hướng dẫn. Nếu có vấn đề phát sinh thì liên hệ với phòng SĐH để được hướng dẫn giải quyết.

Ngay khi xong luận văn và được sự đồng ý của GV hướng dẫn, học viên có thể hoàn thành hồ sơ (bảo vệ trễ hạn, theo hướng dẫn của phòng SĐH, xem trên website của phòng) và liên hệ với GV phụ trách ngành để được hướng dẫn cụ thể cho việc bảo vệ luận văn.