Kể từ khóa tuyển 2023, môn Đại số tuyến tính (Mã HP: MTH00030) sẽ được đổi tên thành Đại số tuyến tính 1A (Mã HP: MTH00034). Sinh viên các khóa từ 2022 trở về trước nếu đăng ký học (hoặc học trả nợ) môn Đại số tuyến tính (MTH00030) có hai lựa chọn sau:

  • Hoặc chọn đăng ký đúng môn Đại số tuyến tính có mã HP là MTH00030.
  • Hoặc có thể đăng ký môn Đại số tuyến tính 1A (MTH00034), môn này sẽ được xét tương đương như Đại số tuyến tính; về cơ bản nội dung kiến thức môn học tương đương nhau. 

Tương tự, môn Thực hành đại số tuyến tính (MTH00083) sẽ được đổi tên thành Thực hành đại số tuyến tính 1A (MTH00088). Sinh viên cũng có thể đăng ký môn TH đại số tuyến tính 1A thay thế cho TH đại số tuyến tính.