Danh sách các học phần sau đây sẽ bị Hủy do số lượng sinh viên đăng ký dưới 15 sv:

Mã HP

Tên HP

Lớp

Địa điểm

MTH10101

Tâm lý học sư phạm

21TTH_1

LT

MTH10409

Giải tích phi tuyến

20TTH

NVC

MTH10539

Quy hoạch tuyến tính nâng cao

20TTH

LT

MTH10545

Điều khiển tối ưu

20TTH

NVC

MTH10596

Lý thuyết nhóm

20TTH

NVC

MTH10603

Nhập môn đại số nhóm

20TTH

NVC

MTH10505 Đại số phân bậc 21TTH LT
MTH10102 Phương pháp dạy học tối ưu 21TTH_1 LT
MTH10533 Giải tích số 2 20TTH NVC

 

Sinh viên đã chọn các học phần này lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.