Sinh viên K2023 xem thông báo từ Phòng đào tạo
 
1. Các mốc thời gian sinh viên K2023 cần lưu ý thực hiện: Xem tại đây
 
 2. Kế hoạch mở HK1/2023-2024, hướng dẫn sinh viên K2023 đăng ký học phần, thời khóa biểu dự kiến, thời gian theo tiết học: Xem tại đây