Khoa Toán - Tin học nhận đơn đăng ký xét vào/ra Chương trình Cử nhân Tài năng (CNTN) ngành Toán học cho Học kì 1 Năm học 2023-2024. Việc xét dùng Quy định về việc tuyển chọn sinh viên vào Chương trình CNTN của Trường ban hành theo Quyết định số 1804B/QĐ-KHTN ngày 07 tháng 11 năm 2019.

- Xét chuyển ra: Sinh viên đăng ký tư vấn với Ban cố vấn học tập và nộp đơn có xác nhận của cố vấn học tập về Văn phòng khoa theo mẫu.

- Điều kiện xét tuyển vào:

  • Sinh viên Khóa 2021 và Khóa 2022, ngành Toán học

  • Điểm trung bình học tập các học phần từ đầu khóa học đến nay từ 7,0 trở lên.

  • Các lớp cử nhân tài năng còn chỉ tiêu. 

Hồ sơ xét tuyển: đơn đăng ký theo mẫubảng điểm gần nhất và các tài liệu thuyết minh các hoạt động ngoại khóa, kết quả học thuật, nghiên cứu khoa học nếu có. Tất cả các giấy tờ scan và gộp vào 01 file pdf gửi cho cô Kim Hoàng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Đặt tên file theo quy tắc sau: "MSSV_Họ tên_Hồ sơ dự tuyển CTTN.pdf". 

Chú ý: trong trường hợp SV không kịp xin bảng điểm chính thức từ Phòng đào tạo, SV có thể trích xuất điểm từ hệ thống Portal sử dụng Excel để tạo bảng điểm (gồm đầy đủ các cột Mã học phần, tên học phần, số tín chỉ, điểm) và tính ra điểm trung bình tích lũy và cam kết các thông tin về bảng điểm là chính xác. SV TUYỆT ĐỐI không gửi file ảnh bảng điểm chụp từ hệ thống Portal. 

Hạn nộp hồ sơ:

  • Đối với K2021: Từ 28/08/2023 đến 16g30 ngày 05/09/2023.
  • Đối với K2022: Từ 28/08/2023 đến 16g30 ngày 11/09/2023.