Khoa Toán - Tin học thông báo về việc đăng ký các học phần: Seminar, Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập đồ án thực tế như sau:

1) Học phần Seminar:

  • Bảng điểm tích lũy (Bảng điểm có đóng dấu mộc)

 2) Học phần Luận văn tốt nghiệp:

  • Sinh viên làm đơn theo mẫu
  • Bảng điểm tích lũy (Bảng điểm có đóng dấu mộc)
  • Sau khi bảo vệ xong, sinh viên nộp về văn phòng khoa 1 quyển báo cáo.

3) Học phần Thực tập đồ án thực tế:

  • Đơn xin đăng ký môn học có xác nhận của Giảng viên phụ trách theo mẫu.
  • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (đóng cùng quyển báo cáo).
  • Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nộp về văn phòng khoa 1 quyển báo cáo.

Sinh viên nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 28/08/2023 đến ngày 08/09/2023.

Ghi chú: Đơn đăng ký seminar và luận văn tốt nghiệp, sinh viên ký ghi rõ họ tên và liên hệ xin chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn. Phần duyệt của Trưởng Khoa và Trưởng bộ môn sẽ do khoa phụ trách.