Mathematical Analysis Mini-course

Academic Year 2022-2023

Brief introduction to fluid dynamics and turbulence

Invited Lecturer: MANH KHANH, HUYNH (Hale Visiting Assistant Professor, Georgia Tech, Georgia, USA)

Language:  Vietnamese

Tóm tắt môn học: Môn học sẽ giới thiệu một số ý tưởng cơ bản trong cơ học chất lưu và một vài hướng đi hiện tại trong nghiên cứu lý thuyết. Vì lý do thời gian, môn học sẽ thiên về ý tưởng hơn là chứng minh chi tiết.

 

Date

Nội dung

31, May, 2023

09.00-11.30

Ôn lại về không gian L^p, Picard–Lindelöf, biến đổi Fourier, không gian Sobolev, phương trình nhiệt

2, June, 2023

09.00-11.30

Giới thiệu phương trình Navier-Stokes, diễn tả cách chứng minh phương trình có nghiệm trơn cục bộ

5, June, 2023

09.00-11.30

Tiếp tục hai buổi đầu nếu cần thêm thời gian, rồi nói về phỏng đoán Onsager, tích phân lồi, định luật Batchelor, và bất ổn Rayleigh–Taylor (nếu có thời gian).

 

Location: F207, University of Science, 227 Nguyen Van Cu street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Organizer: KIM HA, LY (Vietnam National University – Ho Chi Minh City, University of Science)

Sinh viên đăng ký tại đây.

Hạn chót đăng ký: 29/05/2023