Thông tin các lớp ôn tập môn cơ bản - cơ sở và lớp Tiếng Anh
chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2023 - đợt 1
 
Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 - đợt 1: tại đây
 
Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn Tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 - đợt 1: tại đây