Các học phần sau được dời lịch bắt đầu:

- Quá trình ngẫu nhiên (20TTH): bắt đầu từ 27/02/2023

- Xử lý dữ liệu cơ bản (22KDL1): bắt đầu từ 01/03/2023