Danh sách các học phần sau đây sẽ bị Hủy do số lượng sinh viên đăng ký dưới 15 sv:

MTH10124_Tổ chức và quản lý lớp học

MTH10309_Quản trị hệ thống mạng

MTH10320_Xử lý tín hiệu số

MTH10435_Cơ học chất lỏng

MTH10344_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (20TTH)

MTH10541_Lý thuyết trò chơi

Sinh viên đã chọn các học phần này lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.