Được sự đồng ý của giảng viên, môn (MTH10344) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớp 20TTH sẽ nhập chung với lớp 20KDL. Hiện Khoa đã Mở lớp học chung (20KDL) trên hệ thống. Sinh viên ngành Toán (20TTH) đã đăng ký môn học này vào lớp 20KDL để đăng ký lại trong thời gian hiệu chỉnh học phần.

Ghi chú: Khoa sẽ hủy lớp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 20TTH sau khi sv đã đăng ký lại vào lớp 20KDL.