Thông báo tăng thêm số lượng đăng ký môn học Lý thuyết thống kê - MTH10404.

  • Đối tượng: Sinh viên khóa 2020 trở về trước và chưa đăng ký môn học này
  • Thời hạn: Trước 11g00 Thứ Sáu, ngày 10 tháng 02 năm 2023
  • Hình thức: Gởi email đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cô Đoan).