Thời khóa biểu giai đoạn chuyên ngành_HK2_2022-2023 (dự kiến)

Thời khóa biểu bao gồm cả ngành Khoa học Dữ liệu (xem ở tờ BM UDTH)

Xem chi tiết tương ứng từng sheet trong file này

Ghi chú: Thời khóa biểu trên là TKB dự kiến, vì vậy thông tin còn có thể tiếp tục được điều chỉnh. Sinh viên có thắc mắc hay câu hỏi có thể liên hệ Giáo vụ khoa, Cố vấn học tập, Giảng viên môn học.