Bắt đầu từ CN 11/12/2022, các học phần sau được thay đổi Phòng học 

- Thiết kế Mạng chuyển sang F304 

- Vận trù học chuyển sang F304