Được sự đồng ý của giảng viên phụ trách, P. Đào tạo tăng thêm sĩ số môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Trong đợt hiệu chỉnh đăng ký học phần, sinh viên có thể vào hệ thống đăng ký môn học này.