Do số lượng sinh viên lớp Bài tập môn Giải tích hàm quá nhiều, vì vậy được sự đồng ý của gv phụ trách, Khoa đã tách thành 3 lớp nhỏ với số lượng mỗi lớp là 60 sv với lịch học như sau:

Lớp 1: Thứ 5 (4-5)

Lớp 2: Thứ 6 (7-8)

Lớp 3: Thứ 6 (9-10)

Phòng học sẽ được cập nhật tại Thời khóa biểu trên trang web khoa.

Sinh viên có thể vào hệ thống xem lớp mình và hiệu chỉnh vào ngày 9 và 10/9/2022 cho phù hợp.