Khoa Toán - Tin học nhận đơn đăng ký xét vào/ra Chương trình Cử nhân Tài năng (CNTN) ngành Toán học cho Học kì 1 Năm học 2022-2023. Việc xét dùng Quy định về việc tuyển chọn sinh viên vào Chương trình CNTN của Trường ban hành theo Quyết định số 1804B/QĐ-KHTN ngày 07 tháng 11 năm 2019.

- Điều kiện xét chuyển ra: Sinh viên nộp đơn về Văn phòng khoa theo mẫu

- Điều kiện xét tuyển vào:

  • Sinh viên Khóa 2021 và Khóa 2020

  • Điểm trung bình học tập các học phần từ đầu khóa học đến nay (kể cả các học phần trong học kì 2 năm học 2021-2022) từ 7,0 trở lên.

Sinh viên gửi đơn đăng ký theo mẫu và các tài liệu thuyết minh các hoạt động ngoại khóa, kết quả học thuật, nghiên cứu khoa học nếu có (không cần bản gốc) về Văn phòng Khoa Toán Tin học từ ngày 18/8/2022 đến 24/08/2022. Sinh viên Khóa 2020 có thể gửi hồ sơ trong 01 file pdf cho cô Kim Hoàng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) đến hết thứ hai 29/08/2022.