Theo thông báo từ P.CTSV, nhằm động viên, khuyến khích sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, các sinh viên thỏa tất cả điều kiện ở mục I) và thuộc ít nhất một đối tượng ở mục II) như bên dưới thì có thể đăng ký xét thưởng theo biểu mẫu này trước ngày 04/07/2022. 

I) Điều kiện xét khen thưởng:

  • Có xếp loại rèn luyện HK1/2021-2022 từ khá trở lên.
  • Không bị kỷ luật.

II) Đối tượng xét khen thưởng:

Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật:

  • Giải I các cuộc thi học thuật cấp Khoa/Trường;
  • Giải I, II, III và khuyến khích các cuộc thi học thuật cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế.

Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học:

  • Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học;
  • Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế;
  • Các thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt khác.

Chú ý: Danh sách đề nghị khen thưởng sẽ được khoa xét lần 1 và P.CTSV duyệt ở lần 2.