Các bạn cựu sinh viên và sinh viên chương trình Cử nhân tài năng (CNTN) của khoa Toán-Tin học từ khóa 2014 tới nay. Nhờ các bạn thực hiện khảo sát để ĐHQG TP.HCM có đánh giá về chương trình CNTN. Thông tin như sau

  • Trang thông tin điện tử khảo sát: http://ksknsvtn.vnuhcm.edu.vn (mục khảo sát môn học và khảo sát kỹ năng)
  • Thời gian kết thúc khảo sát là ngày 20/6/2022.