Nhằm nắm bắt thông tin về Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên Khoa Toán - Tin học.

Khoa đề nghị tất cả các bạn sinh viên khóa 2018 thực hiện bảng khảo sát theo link này trước 16g ngày 06/05/2022.

Đây là hoạt động bắt buộc và có xét điểm rèn luyện cho HK2/2021-2022 đối với khóa 2018.

 

Cảm ơn các bạn!