Danh sách các học phần sau đây sẽ bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký quá ít (dưới 10 sv):

1. MTH10124_Tổ chức và quản lý lớp học

2. MTH10427_Cơ học lý thuyết

3. MTH10429_Phương pháp phần tử hữu hạn

4. MTH10603_Nhập môn Đại số nhóm

5. MTH10419_Đại số giao hoán

Sinh viên đã chọn các môn này lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.