Thông báo v/v thay đổi lịch học môn Xác suất nâng cao như sau:

Lịch cũ: Thứ 5 (1-4), Gv phụ trách: Lê Thị Xuân Mai

Lịch mới: Thứ 7 (1-4), Gv phụ trách: Nguyễn Đăng Minh

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký môn học này trên hệ thống lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.