Theo thông tin từ giảng viên, môn Phương trình toán lý được thay đổi lịch học như sau:

Lịch cũ: Thứ 5 (1-4)

Lịch mới: Thứ 6 (6-9)

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký môn này trên hệ thống lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.