Thời khóa biểu giai đoạn chuyên ngành_HK1_2021-2022 (dự kiến)

Xem chi tiết tương ứng từng sheet trong file này

Ghi chú: Thời khóa biểu trên là TKB dự kiến, vì vậy thông tin còn có thể tiếp tục được điều chỉnh.

Thời khóa biểu dự kiến mở HK1/2021-2022 Khóa 2020, 2021 và môn chung K2019

Xem thông báo của Phòng đào tạo