Theo đề nghị của Thư viện Trường, Khoa Toán - Tin học lập một danh sách các tài liệu đề nghị Thư viện mua.

Mời các thầy cô, các học viên, và sinh viên Khoa Toán - Tin học đề xuất vào bảng này, thời gian tới ngày 22/12/2020.

Đây là danh sách các mục đã được điền.