Trường đã có thông báo về kế hoạch tổ chức cho sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy tiếp tục học tập trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo các hình thức giảng dạy trực tuyến và tập trung.