Người quan tâm hãy xem thông tin riêng về các chương trình đào tạo sau đại học của Khoa Toán - Tin học (giới thiệu các chương trình, đề thi các năm trước, danh sách người phụ trách, ...) trên trang web Đào tạo Sau đại học của Khoa.

Dưới đây là một số thông báo tuyển sinh của Trường có ở trang web của Phòng Sau đại học.

POSTER SDH 2020