Các thời hạn đã được thay đổi theo các thông báo mới.

Người quan tâm nên xem thêm thông tin riêng về các chương trình đào tạo sau đại học của Khoa Toán - Tin học trên trang web Đào tạo Sau đại học của Khoa.