Về địa điểm học cho sinh viên khóa tuyển 2017
14/06/2019
Đây là thông báo của Trường ngày 12/06/2019 về việc này.

Đối với Khoa Toán - Tin học, cho năm học 2019-2020 Khoa chỉ đăng kí với Trường dự kiến hai môn học mới mở ở cơ sở Linh Trung thay vì ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ:
- MTH10480 Hình học vi phân (môn tự chọn chuyên ngành Giải tích, mở học kì lẻ),
- MTH10421 Đại số hiện đại (môn bắt buộc chuyên ngành Đại số, mở học kì chẳn).