Trang này liệt kê một số cuộc thi khoa học và học thuật mà sinh viên của Khoa Toán - Tin học có thể chủ động tìm hiểu, lập đội và đăng kí tham gia. Sinh viên có thể nhận được hỗ trợ và hướng dẫn từ Khoa và thầy cô giảng viên của Khoa. Trong trường hợp chưa tìm được thầy cô hướng dẫn hoặc muốn tham gia các cuộc thi khác sinh viên có thể liên hệ Ban chủ nhiệm khoa để được hỗ trợ.

Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc

Cuộc thi hàng năm do Hội toán học VN tổ chức tại một địa phương đăng cai, thường vào khoảng tháng 4. Khoa Toán - Tin học phối hợp Đoàn và Hội sinh viên tổ chức hoạt động tuyển chọn sinh viên dự thi, thường vào khoảng tháng 12. Đội thi được Trường cấp kinh phí đi dự thi.

Liên hệ: TS. Nguyễn Khánh Tùng, TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

SCUDEM

SIMIODE Challenge Using Differential Equations Modeling

https://www.simiode.org/scudem

23 October–14 November 2021

Năm 2021 có một đội sinh viên Khoa Toán - Tin học tham gia.

Liên hệ: TS. Vũ Đỗ Huy Cường

MCM

The Mathematical Contest in Modeling

MCM is a contest where teams of undergraduates use mathematical modeling to present their solutions to real world problems.

https://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm/

February 17-21, 2022

International Student Team Competition in Mathematics

Organized by the University of Silesia, Katowice (Poland).

http://istcim.math.us.edu.pl

The Competition will take place from November 12th till November 14th 2021. Problems in the following areas: mathematical analysis (with topology and set theory), functional equations (including differential equations), algebra and combinatorics, geometry and linear algebra, probability theory.

Registration will be open untill October 31th, 2021.

Cuộc thi đồng đội có thể thi online.

MediaEval

The MediaEval Multimedia Evaluation benchmark offers tasks that are related to multimedia retrieval, analysis, and exploration.

https://multimediaeval.github.io/editions/2021/

July-September 2021

Năm 2020 có một nhóm sinh viên của Khoa đoạt giải nhất.

Liên hệ: TS. Nguyễn Thanh Bình

Lifelog Search Challenge

Lifelog Search Challenge is a participation workshop in which teams compete with each other to develop the leading retrieval tool.

http://lsc.dcu.ie/

19th November 2021

Năm 2020 có một nhóm sinh viên của Khoa đoạt giải nhất.

Liên hệ: TS. Nguyễn Thanh Bình

IEEE Region 10 Student Competition

The R10 Student Research Paper contest aims to improve the engineering students’ written communication skills and reporting novel and original research results to the science & technology community.

https://sac.ieeer10.org/student-research-paper-contest

Năm 2020 có một nhóm sinh viên của Khoa đoạt giải nhì.

Liên hệ: TS. Nguyễn Thanh Bình

CDMC

The CDMC2021 is a challenging, multi-month research and practice competition, focusing on application of knowledge discovery techniques to address cyber security challenges in real world applications.

https://www.csmining.org/cdmc2021/index.php?id=1

Liên hệ: TS. Nguyễn Thanh Bình