Ngày 22/12/2020 Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030”. Đây là chương trình tiếp nối chương trình trọng điểm giai đoạn 2010-2020 vừa qua, mà nhiều cán bộ, học viên và sinh viên của Khoa Toán - Tin học đã tham gia, đóng góp, và được thụ hưởng lợi ích. Chương trình 10 năm tới hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng, và phổ biến toán học. Toàn văn quyết định. Bản infographics tóm tắt của VIASM.