Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/06/2021 đã ra Quyết định 1842/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển Toán học 2021-2030.

Một điểm đáng chú ý trong quyết định này là:

2.7.3. Hỗ trợ phát triển một số cơ sở giáo dục đại học (Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Khoa Toán - Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn; Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) trở thành trung tâm toán học mạnh ở miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, làm đầu tàu phát triển Toán học và hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện Chương trình.


Ngày 22/12/2020 Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030”. Đây là chương trình tiếp nối chương trình trọng điểm giai đoạn 2010-2020 vừa qua, mà nhiều cán bộ, học viên và sinh viên của Khoa Toán - Tin học đã tham gia, đóng góp, và được thụ hưởng lợi ích. Chương trình 10 năm tới hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng, và phổ biến toán học. Toàn văn quyết định. Bản infographics tóm tắt của VIASM.