Khoa Toán - Tin học vừa nhận Giấy chứng nhận Kiểm định Quốc tế theo bộ tiêu chuẩn ASIIN (chuẩn kiểm định Châu Âu) đối với Ngành Toán học, theo đó các chuyên ngành sau đây được công nhận đạt chuẩn cấp độ 6 của khung chất lượng Châu âu về học tập trọn đời (European Qualifications Framework for Life-long Learning - EQF LLL):

  • Toán học (Mathematics)
  • Toán tin (Mathematics and Computer Science)
  • Giáo dục Toán học (Mathematical Education)
  • Tài chính định lượng (Quantitative Finance)

Giấy chứng nhận được cấp bởi ASIIN có thời hạn 5.5 năm (từ 24/03/2023 đến 30/09/2028). 

 

ASIIN Certificate Ho Chi Minh City US Ba BaMathematics 2024 03 22 v2