Trường Đại học KHTN-ĐHQG thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 - đợt 1.

 

* Đào tạo Thạc sĩ:

 

- Thông báo xét tuyển thẳng đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 - đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/20/thong-bao-xet-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-1/

 

- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 - đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/20/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-1/

 

- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 - đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/20/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-1/

 

* Đào tạo Tiến sĩ:

 

- Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2023 - đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/20/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2023-dot-1/