Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện khảo sát "Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao". Kết quả khảo sát là cơ sở để Bộ GDĐT xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao, giai đoạn 2023-2030.
Chúng tôi đề nghị Chị/Anh thực hiện khảo sát theo nội dung dưới đây. Mọi thông tin cung cấp sẽ được giữ kín và khuyết danh. Chúng tôi cam kết các số liệu khảo sát chỉ để phục vụ thuyết minh cho Đề án, không cung cấp cho các tổ chức, cá nhân với bất kỳ mục đích khác.

Phiếu khảo sát: xem tại đây