Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học được thành lập từ năm 2008 để nhận đóng góp tài trợ nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác của cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa, cấp học bổng cho sinh viên vượt khó và hỗ trợ Khoa Toán - Tin học phát triển. Trong thời gian qua Quỹ đã nhận tài trợ của một số đơn vị và cá nhân, duy trì trao học bổng cho sinh viên hàng năm.

Báo cáo giao dịch

Cách đóng góp cho Quỹ

 1. Liên lạc với Ban điều hành Quỹ nếu cần để trao đổi về mục đích và cách thức đóng góp hoặc để báo việc đóng góp, tài trợ.
 2. Chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ.

 Thông tin tài khoản Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học

- Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- Số tài khoản: 6380201013387

- Ngân hàng Agribank, chi nhánh Bình Thạnh

- Số tiền: ........... VND

- Nội dung: Tài trợ của ........... , số điện thoại ..........., cho Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học. Thông tin thêm: ...........

Ban điều hành Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học

1. Thành phần

Huỳnh Quang Vũ (Trưởng khoa): Trưởng ban (email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Võ Đức Cẩm Hải (Phó Trưởng khoa) ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Hữu Trí Nhật (Chủ tịch công đoàn) ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Dương Tấn Tài (Thư kí khoa) ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. Phân công

- Kế toán: Võ Đức Cẩm Hải

- Liên lạc với nhà tài trợ: Võ Đức Cẩm Hải, Nguyễn Hữu Trí Nhật, Dương Tấn Tài

- Kí quyết định thu chi: Huỳnh Quang Vũ, Võ Đức Cẩm Hải

- Công bố thông tin về Quỹ: Huỳnh Quang Vũ, Võ Đức Cẩm Hải

- Thư kí, giám sát: Dương Tấn Tài

Học bổng Hỗ trợ sinh viên

Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ

Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học

   
Báo cáo giao dịch

   
Hoạt động Thời điểm giao dịch Số tiền (đồng) Nhà tài trợ Mục đích tài trợ
Tổng tiền trong Quỹ hiện tại   118.133.000,00    
Chuyển tiền vào tài khoản 5/2019 5.000.000,00 Thầy Nguyễn Đình Phư Trao học bổng sinh viên vượt khó
Học bổng Trần Thị Lệ 25/04/19 100.000.000,00 Gia đình cô Trần Thị Lệ và một cá nhân khác Trao học bổng sinh viên vượt khó
Chuyển tiền vào tài khoản 02/04/19 2.000.000,00 Huỳnh Quang Vũ Trao học bổng sinh viên vượt khó
Quỹ Gặp gỡ Mùa hè 31/10/18 11.133.000,00 Đóng góp của một số người qua các năm cho Hội nghị Gặp gỡ Mùa hè
Tổng tới 01/04/19 01/04/19 0,00    
Trao học bổng sinh viên vượt khó 20/11/18 -8.000.000,00    
Học bổng Nguyễn Thị Hoàng Linh 03/07/18 6.000.000,00    
Học bổng Ngô Hữu Tâm 03/07/18 2.000.000,00    

Học bổng Hỗ trợ sinh viên của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học

I. Mục đích

-  Tài trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đang có nỗ lực trong học tập.

-  Tạo cơ hội cho các cựu sinh viên cùng các nhà tài trợ chung tay giúp đỡ lớp đàn em.

II. Phương thức thực hiện

1. Đối tượng:

-    Đối tượng tham gia tài trợ quỹ học bổng: thầy cô Khoa Toán-Tin học, cựu sinh viên khoa Toán-Tin học, các nhà tài trợ.

-    Đối tượng được nhận học bổng: sinh viên Khoa Toán-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

2. Hình thức học bổng:

-  Học bổng bằng tiền mặt, trao một lần, không kèm điều kiện.

3. Cách thức xin học bổng và xét học bổng:

-  Thông báo mời đăng kí học bổng được đăng công khai, phổ biến, có trên trang web của Khoa Toán-Tin học. Duy trì vào cùng khoảng thời gian mỗi năm, ví dụ khoảng gần ngày 20/11.

- Nộp hồ sơ xét học bổng: sinh viên có nhu cầu nộp hồ sơ cho giáo vụ Khoa. Hồ sơ cần đầy đủ thông tin, trong đó có miêu tả hoàn cảnh, nỗ lực học tập, dự kiến sử dụng tiền học bổng.

- Ban xét học bổng do Quỹ phát triển Khoa Toán - Tin học lập, có thể có thêm một số cán bộ trong Khoa, đại diện đoàn hội của sinh viên, đại diện nhà tài trợ. Ban xét học bổng có thể phỏng vấn các ứng viên.

4. Cách thức gây quỹ học bổng

- Quỹ học bổng này là một phần của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học. Người đóng góp cho Quỹ học bổng sẽ đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học với chú thích là đóng góp cho Quỹ học bổng.

Quy chế tổ chức và hoạt động  của Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học được xây dựng từ năm 2008. Trong thời gian qua Quỹ đã nhận tài trợ của một số đơn vị và cá nhân, duy trì trao học bổng cho sinh viên hàng năm.

Tháng 4/2019 Ban chủ nhiệm Khoa Toán - Tin học điều chỉnh một số chi tiết trong quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ.

I. Những qui định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định việc tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Mục đích và đối tượng áp dụng

Quỹ được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác của cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa, cấp học bổng cho sinh viên vượt khó và hỗ trợ Khoa Toán - Tin học phát triển. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Quỹ là một tổ chức tài chính thuộc Khoa Toán - Tin học.

2. Quỹ chịu sự quản lý của Ban điều hành Quỹ.

3. Ban điều hành Quỹ do Trưởng Khoa Toán - Tin học bổ nhiệm và bãi nhiệm, hoạt động như một tổ công tác của Khoa Toán - Tin học, không nhận thù lao từ Quỹ.

II. Tổ chức nhân sự của Quỹ

Điều 4. Ban điều hành Quỹ

Ban điều hành Quỹ gồm đại diện Ban chủ nhiệm Khoa và đại diện Công đoàn Khoa.

Điều 5. Nhà tài trợ của Quỹ

Nhà tài trợ của Quỹ gồm các thành viên là cá nhân, tổ chức trong và ngoài Khoa tự nguyện tham gia đóng góp cho Quỹ.

III. Hoạt động của Quỹ

Điều 6. Học bổng "Sinh viên vượt khó"

Đây là một trong các hoạt động chính của Quỹ. Số lượng, tiêu chí, mức học bổng do Ban điều hành Quỹ đề ra, qua trao đổi với nguyện vọng của nhà tài trợ nếu cần thiết.

Điều 7. Các hoạt động vì sự phát triển của Khoa Toán - Tin học

1. Các hoạt động vì mục đích duy trì, phát huy những truyền thống tốt đẹp, và phát triển Khoa Toán - Tin học, như: hỗ trợ hội thảo khoa học, xây dựng và duy trì các phòng thí nghiệm nghiên cứu, hỗ trợ giảng dạy học tập phục vụ cộng đồng, hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy, hỗ trợ xây dựng các chương trình đào tạo và nghiên cứu mới, ...

2. Quỹ chọn hoạt động để tài trợ thông qua thống nhất với mong muốn của nhà tài trợ.

IV. Phương thức tổ chức Quỹ

Điều 8. Quỹ hoạt động minh bạch và công khai

1. Quỹ sử dụng tài khoản của Trường ĐH KHTN TPHCM, do Phòng Kế hoạch-Tài chính của Trường quản lý.

2. Quỹ không có chức năng quản lý đầu tư sinh lợi. Trong trường hợp nhà tài trợ mong muốn số tiền tài trợ được gởi tiết kiệm lấy lãi phục vụ mục đích của Quỹ thì Quỹ thảo luận với nhà tài trợ và Phòng Kế hoạch-Tài chính của Trường để có giải pháp kỹ thuật phù hợp.

   3. Hoạt động của Quỹ phải được báo cáo khi có yêu cầu từ Ban chủ nhiệm Khoa Toán-Tin học và được báo cáo định kì hàng năm cho toàn thể cán bộ viên chức Khoa.

   4. Quỹ có trang web công khai, chính thức thuộc hệ thống trang web của Khoa, công bố nhân sự và thu chi của Quỹ hàng năm.

Điều 9. Cơ chế báo cáo

1. Báo cáo thường xuyên: Hoạt động của Quỹ được báo cáo như là một phần hoạt động của Khoa Toán - Tin học vào các kì tổng kết của Khoa, thường vào tháng 7 và tháng 12.

2. Báo cáo không thường xuyên: Khi Quỹ có giao dịch thủ quỹ báo cho các thành viên trong Ban điều hành quỹ.

3. Báo cáo đến nhà tài trợ: Nếu nhà tài trợ yêu cầu thì Ban điều hành Quỹ thông báo cho nhà tài trợ khi tiền tài trợ được sử dụng.

4. Công bố thông tin: Những thông tin sau được thông báo trên trang web của Khoa Toán - Tin học:

 •  Thông tin nhà tài trợ, số tiền tài trợ, thời điểm báo có trong tài khoản, mục đích tài trợ. Nhà tài trợ có thể yêu cầu ẩn danh. 

 • Thông tin về các hoạt động của Quỹ.

 • Tổng số tiền có trong Quỹ.

I. Nhân sự

Bộ môn Đại số hiện có 14 thành viên: 1 giáo sư, 10 tiến sĩ , 3 thạc sĩ.

1.    Bùi Xuân Hải, GS. TS., Trưởng Bộ môn

2.    Lê Văn Hợp, TS., Phó trưởng Bộ môn

3.    Trần Ngọc Hội, TS.

4.    Nguyễn Văn Thìn, TS.

5.    Trịnh Thanh Đèo, TS.

6.    Lê Văn Luyện, TS.

7.    Nguyễn Anh Thi, TS.

8.    Bùi Anh Tuấn, TS.

9.    Nguyễn Hữu Trí Nhật, Th.S (NCS)

10. Phạm Thế Nhân, Th.S

11. Nguyễn Kim Ngọc, Th.S (NCS)

12. Nguyễn Ngọc Ái Vân, TS. (đang ở nước ngoài)

13. Phan Thanh Toàn, TS. (đang ở nước ngoài)

14. Nguyễn Khánh Tùng, TS. (đang ở nước ngoài).

II . Đào tạo cao học

Bộ môn bắt đầu đào tạo sau đại học từ năm 1993. Hàng năm có thể nhận đào tạo khoảng từ 10 - 15 học viên. Số học viên cụ thể của từng khóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chỉ tiêu trường giao, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của trường. Cũng có những năm có nhiều thí sinh dự thi và sau đó trúng tuyển khá đông. Ví dụ, khóa 24 (2014-2016) hiện có tới 22 học viên. Trong trường hợp đặc biệt như vậy, bộ môn vẫn đảm nhận việc đào tạo bình thường bằng cách mời thêm cán bộ ngoài bộ môn tham gia hướng dẫn học viên làm luận văn tốt nghiệp.

III. Nghiên cứu sinh

1. Trong nước:

 1.  Nguyễn Văn Thìn 
  Đề tài: Nhóm con trong nhóm tuyến tính trên vành chia.
  Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Xuân Hải
  Năm bảo vệ: 2009.
 2.  Trịnh Thanh Đèo 
  Đề tài: Một số nhóm tuyến tính trên vành chia.
  Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Xuân Hải.
  Năm bảo vệ: 2012.
 3. Nguyễn Minh Trí (từ 2013, theo chương trình 911)
  Đề tài: Biến đổi iđêan và đối đồng điều địa phương suy rộng theo một cặp iđêan
  Tập thể hướng dẫn: - PGS. TS. Trần Tuấn Nam (hướng dẫn chính)
                                   - TS. Nguyễn Viết Đông (hướng dẫn phụ)
 4. Nguyễn Thành Nam (từ 2014, theo chương trình 911)
  Đề tài: Một số lớp môđun đối xoắn và lý thuyết đối xoắn
  Tập thể hướng dẫn: - TS. Nguyễn Viết Đông (hướng dẫn chính)
                                   - PGS. TS. Trần Tuấn Nam (hướng dẫn phụ)
 5. Nguyễn Kim Ngọc (từ 2014)
  Đề tài: Các nhóm con tự do trong vành chia
  Người hướng dẫn: GS. TS. Bùi Xuân Hải
 6. Trương Hữu Dũng (từ 2014)
  Đề tài: Các nhóm con nhân thỏa một số điều kiện hữu hạn trong vành chia
  Người hướng dẫn: GS. TS. Bùi Xuân Hải

2. Nước ngoài:

Một số cán bộ trẻ hoặc cựu học viên cao học của bộ môn đã nhận được học bổng đi làm NCS ở nước ngoài. Dưới đây là một danh sách không đầy đủ những người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài: 

 1.  Lê Thiên Tùng, Wayne State University, USA.
 2.  Nguyễn Phúc Sơn, Wayne State University, USA.
 3.  Tống Viết Phi Hùng, Birmingham University, UK.
 4.  Lê Triệu Phong, Tokyo Institute of Technology, Japan.
 5.  Phan Thanh Toàn, Pohang University of Sciences and Technology, South Korea.
 6.  Ngô Võ Nhâm, New Mexico State University, USA.
 7. Nguyễn Ngọc Ái Vân, Ottawa University, Canada
 8. Lê Văn Luyện, NUI Galway, Ireland
 9. Bùi Anh Tuấn, NUI Galway, Ireland
 10. Nguyễn Anh Thi, Chonnam National University, South Korea
 11. Mai Hoàng Biên, University of Padova
 12. Nguyễn Khánh Tùng, University of Padova

 IV. Các hướng nghiên cứu chính

 1. Lý thuyết nhóm; đại số kết hợp: GS.TS. Bùi Xuân Hải, TS. Trần Ngọc Hội, TS. Nguyễn Văn Thìn, TS. Trịnh Thanh Đèo.

 • Nhóm tuyến tính trên vành.
 • Mô tả cấu trúc của các nhóm con trung gian của nhóm tuyến tính chứa một nhóm con cho trước.
 • Nghiên cứu tính chất của một số cấu trúc đại số kết hợp như đại số chia, PI đại số, đại số đường đi Leavitt. 

 2. Đại số đồng điều: TS. Nguyễn Viết Đông.

 • Đại số đồng điều: Ứng dụng các hàm tử Hom, Tensor,Tor,Ext trong nghiên cứu về vành, module. Đặc biệt quan tâm đến chiều đồng điều của module.
 • Đối đồng điều của nhóm: Sử dụng công cụ dãy phổ của mở rộng nhóm để tính đối đồng điều của một số nhóm.
 • Bất biến modular : Nghiên cứu bất biến của đại số dưới tác đông của nhóm Weyl.
 • Xem xét tính chất của đối đồng điều kỳ dị của không gian tôpô.
 • Một số phương pháp tính toán dùng giải quyết các bài toán trong tô pô đại số.

3. Đại số tính toán và tô pô đại số tính toán: TS. Lê Văn Luyện, TS. Bùi Anh Tuấn

 • Tính toán trên các đối tượng đại số.
 • Sử dụng đại số trong lý thuyết mật mã.
 • Tính toán các đối tượng của tô pô đại số phục vụ việc ứng dụng vào các ngành khoa học khác nhau như: phân tích dữ liệu, point clouds, di truyền, network, nhận dạng ảnh,…

4. Đại số và hình học tổ hợp: TS. Nguyễn Anh Thi

 • Sự sắp xếp các không gian con.
 • Polytopes, matroids.

  V. Hợp tác

Bộ môn.có mối quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với các cán bộ của các viện và trường trong và ngoài nước:

 • Viện Toán Hà Nội.
 • Viện Toán Renye, Hungary.
 • Đại học Tổng hợp St. Peterburg, Liên bang Nga.
 • Đại học Paris 6
 • Trung tâm Toán học và ứng dụng, Đại học Quốc gia Úc.