Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) gửi Công văn số 149/D9HQG-ĐH ngày 05/02/2020 về việc khảo sát sinh viên chương trình đào tạo tài năng trình độ đại học tại các đơn vị năm 2019. Theo đó, ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát sinh viên chương trình đào tạo tài năng, cụ thể:
- Đối với sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình tài năng: Thực hiện khảo sát thông qua trang thông tin điện tử theo địa chỉ http://aad.vnuhcm.edu.vn/Khao-sat-CNTN-tot-nghiep.html 
- Đối với sinh viên đang tham gia chương trình tài năng: Thực hiện khảo sát thông qua trang thông tin điện tử theo địa chỉ http://aad.vnuhcm.edu.vn/Khao-sat-CNTN-dang-hoc.html   

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị triển khai việc khảo sát trên trang thông tin điện tử đến tất cả sinh viên chương trình tài năng. Thời gian kết thúc khảo sát trước ngày 20/3/2020.

Khoa Toán - Tin học mời các sinh viên và cựu sinh viên chương trình tài năng tham gia khảo sát này.