Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học được thành lập từ năm 2008 để nhận đóng góp tài trợ nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác của cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa, cấp học bổng cho sinh viên vượt khó và hỗ trợ Khoa Toán - Tin học phát triển. Trong thời gian qua Quỹ đã nhận tài trợ của một số đơn vị và cá nhân, duy trì trao học bổng cho sinh viên hàng năm. Năm 2019 nhân sự và quy chế của Quỹ được cập nhật.

Quỹ kêu gọi và cảm ơn sự đóng góp của các cá nhân và đơn vị.

Thông tin chi tiết về Quỹ hiện có ở địa chỉ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học