Thời gian: 8h30,  22/3/2009
Địa điểm: I 23, 227 Nguyễn Văn Cừ
Kính đề nghị các Giảng viên, Cựu Sinh viên tham dự và thông báo thông tin này cho bạn bè.