Số tiền quyên góp được từ quỹ học bổng Cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học tính đến thời điểm này là: 18.530.000 đ