Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp ngành Toán năm 2017 sau 1 năm


Đây là khảo sát do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ĐH KHTN TPHCM thực hiện cho sinh viên ngành Toán học đợt tốt nghiệp năm 2017 sau 1 năm tốt nghiệp. Kết quả này đã được trình bày cho sinh viên sắp tốt nghiệp vào tháng 4/2019.

Xem ở đây