Các lớp hè ngắn là hoạt động truyền thống nhiều năm qua ở Khoa Toán - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM.

Short summer courses constitute a traditional activity during the summer breaks (June to August) at the Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Science - VNUHCM.

Lớp hè khởi đầu ở trình độ và kiến thức của sinh viên đại học ngành toán, và có thể kết thúc với việc giới thiệu một số vấn đề đương đại phù hợp cho trình độ học viên cao học, nghiên cứu sinh, và giảng viên. Nội dung và cách trình bày của lớp hè hứa hẹn hay, mới, thu hút được người học.

Các lớp hè mở cho mọi người quan tâm, không tính tín chỉ.

Các Lớp Hè gần đây - Recent Summer Courses

Đề xuất lớp hè - Proposals for Summer Courses

Khoa Toán - Tin học mời các đăng ký hoặc đề xuất lớp hè. Vui lòng gởi thông tin tới Trưởng khoa Khoa Toán - Tin học.

The Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Science - VNUHCM welcomes proposals for Summer Courses. Please send proposals to the Dean of the Faculty.